İzmir İçin Bekçi Alımı

 

İzmir İçin Bekçi Alımı

Bekçiliğe Nasıl Başvurulur Bekçi Olma Şartları Bekçi Alımı İzmir Bekçilik Başvuruları Ne Zaman  İzmir Geneli Alınacak Olan Bekçi Sayısı Başvuru Merkezi İlçelere Göre Bekçi Sayısı – Daha önce Mersin’de kaç adet bekçi alınacak  haberini yayınlamıştık şimdi ise hangi illere kaç adet bekçi alınacağı açıklandı. Buna göre İzmir’de toplamda 750 adet bekçi alınacak. Bekçi alımı ile birlikte hırsızlık olaylarının en aza indirileceği düşünülmektedir. Açıklanan duyuruda kimlerin başvuru yapacağı, istenilen şartlar, sözlü sınavdaki taban puanı ve başvuru adresi hakkındaki tüm bilgiler yer almaktadır.

İzmir İlçelerine Göre Bekçi Sayısı

İzmir ili Bornova ilçesi için toplam 100 adet bekçi alınacak

İzmir ili Buca ilçesi için toplam 110 adet bekçi alınacak

İzmir ili Karşıyaka ilçesi için toplam 90 adet bekçi alınacak

İzmir ili Konak ilçesi için toplam 140 adet bekçi alınacak

İzmir ili Balçova ilçesi için toplam 20 adet bekçi alınacak

İzmir ili Çiğli ilçesi için toplam 30 adet bekçi alınacak

İzmir ili Gaziemir ilçesi için toplam 30 adet bekçi alınacak

İzmir ili Narlıdere ilçesi için toplam 20 adet bekçi alınacak

İzmir ili Güzelbahçe ilçesi için toplam 10 adet bekçi alınacak

İzmir ili Bayraklı ilçesi için toplam 80 adet bekçi alınacak

İzmir ili Karabağlar ilçesi için toplam 120 adet bekçi alınacak

Bekçi Alımının Tam Duyurusu

Sayfa: 1 / 3
EK-02
T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
KARŞIYAKA KAYMAKAMLIĞI
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALIM İLANI

1. GENEL HUSUSLAR

a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İzmir
İli mülki sınırları içerisinde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak
Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.
b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli
not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil
ve yedek aday listesi belirlenecektir.
c) İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe
il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır.
d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat
niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip
edilmesi gerekmektedir.
e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların
işlemleri iptal edilecektir.

2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya Lisansüstü mezunu olmak,
c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin
bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe Emniyet
Müdürlüğüne/Amirliğine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin
tarihi dikkate alınacaktır.)
d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu
tarafından verilmiş raporla belgelemek,
e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz
kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,
g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,
h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile
mahkum bulunmamak,
i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
j) En az 167 cm boyunda olmak,
k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında
olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2
} örnek: 80/1,752
=26

3. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:

a) Başvurular 14-26 KASIM 2017 tarihleri arasında ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine (08:30-
17:30) saatleri arasında yapılacaktır.
b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla
birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.
c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri
taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye,
Sayfa: 2 / 3
Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve
ekleri istemi halinde sahibine geri verilir.
d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;
• T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,
• Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,
• Askerlik durum belgesi,
• 4,5×6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,
• Adli sicil belgesi,
• Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
• Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.
e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli
personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler,
yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi
sorumlu olacaktır.

4. SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a) Sözlü sınav 07-15 ARALIK 2017 tarihleri arasında yapılacaktır.
b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe uygun olarak fotoğraflı
ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın
yapılacağı yer ve saati de belirtilir.
c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet
Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava katılacak tüm adayların katılım
sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesi”ndeki
imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesi”ni sınava getirmeyenler veya
imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.
d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.
e) Sözlü sınavda adayların:
• Genel kültür durumu,
• Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,
• Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,
Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.
f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava
çağrılacaktır.
g) Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde
Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilecektir.

5. YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a) Yazılı sınav 24 ARALIK 2017 tarihinde yapılacaktır.
b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer
ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar
yazılı sınava alınmayacaktır.
c) Yazılı Sınav soruları Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik
derslerinden tertip olunacaktır.
d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika
olacaktır.
e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları
yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum
işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.
f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş
sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika önce sınav salonunda yerlerini
alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.
g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek
ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.
Sayfa: 3 / 3

6.KESİN BAŞARI LİSTESİ

a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve
soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro
sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesi”ni teşkil
edecektir.
b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça
küçük olana öncelik verilecektir.
c) Asil ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde
Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden ilan edilecektir.

7.SONUÇLARA İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin
ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki
itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.

8.SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu
olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul
Raporlarını ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.
b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması
yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine
başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.
c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların
yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen
işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.
İLAN OLUNUR.

Bekçilik İçin Başvuru Formu

……………… KAYMAKAMLIĞINA
…………… Kaymakamlığına alınacak olan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavlarına
başvurmak istiyorum.
Sınav yerine gidiş-dönüş ve zaruri masraflar ile sınavı kazandığım takdirde sağlık
kurulu raporu almak üzere yapacağım masraflar tarafıma ait olup, ileride bu konuda herhangi
bir talepte bulunmayacağım.
Valilik internet sitesinde yayınlanan Çarşı ve Mahalle Bekçisi alım ilanını okudum ve
içeriği hakkında bilgi sahibi oldum. Ayrıca müracaatımdan itibaren alım süresince yapılacak
muhtemel duyuruları Valilik ve ilgili Kaymakamlık internet adresinden takip etmem gerektiğini
biliyorum.
Alım ilanının (3.d) maddesinde belirtilen müracat evrakları ekte sunulmuş olup;
aşağıdaki tabloda belirtmiş olduğum bilgilerin ve ekli belgelerin doğru olduğunu beyan ediyor
ve aksinin tespit edilmesi durumunda başvurumun geçersiz sayılacağını kabul ve taahhüt
ediyorum. …/…/20…
İmza
Adı Soyadı
Başvuru Sahibinin;
Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası
Doğum Yeri/Tarihi
Medeni Durumu
İkamet Adresi
Telefon Numarası
E-mail Adresi
Mesleği/Yaptığı İşler
Askerlik Durumu
Öğrenim Durumu
Adli Sicil Kaydının Olup
Olmadığı
Lisede Hazırlık Okuyup
Okumadığı
Ek :
1- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
2- Okul Diploma veya Tasdiknamesi,
3- Askerlik Durum Belgesi,
4- 4,5×6 cm Ölçülerinde 6 adet Fotoğraf,
5- Adli Sicil Belgesi,
6- Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
7- Hazırlık Okumuş ise Belgesi.

Bir önceki yazımız olan KPSS Ataması Bekleyenler İçin Müjde ; 2038 Memur Alınacak !.. başlıklı makalemizde KPSS 2017/2 İçin Tam 2038 Memur Atanacak, KPSS ATAMASI BEKLEYENLER İÇİN MÜJDE TAM 2038 MEMUR ALINACAK ve kpss ataması hakkında bilgiler verilmektedir.

Etiketler:

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Yorum Yaz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


Önceki yazıyı okuyun:
Yeni İş Fikirleri : Turnike Bekçiliği

Yepyeni İş Fikirleri Yeni ve Değişik İşler Yaratıcı İş Fikirleri İlginç İşler Bol Kazançlı İşler  Çok Gelir Getiren Farklı İş...

Kapat